Språkhistorie

Timeline created by PeteLearnsSchool
In History
 • Period:
  200
  to
  700

  Urnordisk tid

  Urnordisk vari skrive med det gamte runealfabetet,
  futhark, som har 24 teikn. Ein har funne tekstar rissa
  i stein der dette atfabetet er brukt.
 • Period:
  700
  to
  1350

  Norrøn tid

  Språket i norrøn tid vart også skrive med runer, men
  med eit yngre runeatfabet som har 1ó teikn. Det var
  mykje brukt i Sverige og Noreg, og ein har f unne
  mange tekstar på stein og tre. Det latinske alfabetet vart
  innført og tatt i bruk omkring
  år 1000. Det var særteg brukt
  i retigiøse tekstar. Etter kvart
  begynte ein å skrive på det
  nasjonate språket, norrønt
  etler gammatnorsk, med
  latinske bokstavar.
 • Period:
  1350
  to
  1500

  Mellomnorsk tid

  Det latinske atfabetet har tatt over Viktige hendingar i denne perioden:
  1349-1350: Svartedauden. Mange
  døydde i pesten, b[ant anna prestar
  og munkar som var btant dei som
  kunne skrive. 1380: Noreg i union med Danmark.
  I denne perioden btir derfor dansk
  stadig vantegare inorske dokument Andre språk verka inn på det norske
  gjennom handel og retigiøs språkbruk.
 • Period:
  1500
  to

  Dansketida

  Det latinske alfabetet
  Gammatnorsk er ikkje tenger ì bruk, aLle
  tekstar btir skrivne På dansk. 1536: Reformasjonen btir innf ørt. Dansk btir
  innført som skriftspråk iNoreg, prestane
  snakkar dansk i gudstenesta. 1550: Bibel'en kjem i dansk omsetjing. 1ó04: Dei gamte norske lovene btir utgitte
  på dansk og får namn eI Christian IVs Lov. 173ó: Konfìrmasjonen btir innf ørt, og etter
  kvart bLir det sko[egang for enkette grupper
  av barn. Undervisningsspråket btir dansk.
 • Period: to

  Tida etter 1814

  1814: Unionen med Danmark tar stutt,
  og Noreg btir ein eigen nasjon.
  1814: Union med Sverige. Krav om eige
  norsk språk. To alternativ:
  Eit moderne norsk med utgangspunkt
  i dansk: Knud Knudsen fornorska det
  danske språket, særteg påverka av
  tatemåtet btant dei høgaste ktassane
  i byane. Fekk namnet riksmål.
  Eit nytt norsk skriftspråk som bygde
  på diatektane: lvar Aasen utvikl.a eit
  nytt norsk skriftspråk som først og
  fremst byggjer på diatektane. Fekk
  namnet landsmål.
 • Period: to

  Moderne norsk

  Både riksmåt og landsmål utvikla seg
  mykje og gjennomgjekk mange
  rettskrivi n gsreformer.
  1907: Vedtak i Stortinget om at elevar
  i gymnaset vidaregåande skoleì skaI ha
  opptæring i både riksmål og landsmål.
  1929: Nynorsk og bokmåt blir dei offisielle
  namna på dei to språkformene.
  1959: Norsk språkråd btir oppretta.
  2005: Siste retiskrivingsreform for bokmål.
  2012: Siste rettskrivingsreform for
  nynorsk.