ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

By kaldi
 • Διακήρυξη της Μπολόνια

  με την υπογραφή της οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Παιδείας διακήρυξαν τη βούληση να εδραιώσουν μέχρι το 2010 τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Ε.Χ.Α.Ε.), δηλαδή να εναρμονίσουν τη δομή των σπουδών στην Ευρώπη
 • Σύνοδος στο Βερολίνο

  των ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας, που ανέθεσε στην ENQA να αναπτύξει ένα κοινό σύνολο σταθεροτύπων, διαδικασιών και οδηγιών για τη διασφάλιση της ποιότητας
 • Υιοθέτηση κειμένου και ίδρυση ΑΔΙΠ

  Υιοθέτηση κειμένου και ίδρυση ΑΔΙΠ
  Ιδρύθηκε η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας (ΑΔΙΠ) με το Ν. 3374/2005 στην Ελλάδα
  Το κείμενο που συντάχθηκε από την ENQA "Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area" υιοθετήθηκε
 • Πρώτη εξωτερική αξιολόγηση

  ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου με την πραγματοποίηση της εξωτερικής αξιολόγησης των 5 πρώτων ακαδημαϊκών τμημάτων
 • Ν4009 - οργάνωση ακαδημαϊκής πιστοποίησης

  με το Ν. 4009 ανατέθηκε στην ΑΔΙΠ η ευθύνη οργάνωσης και πραγματοποίησης του έργου της ακαδημαϊκής πιστοποίησης για τα προγράμματα σπουδών και το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας των ΑΕΙ και
  μετονομάσθηκε για το σκοπό αυτό σε Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
 • Εφαρμογή νομοθεσίας και αξιολόγηση ΑΕΙ

  • η ΑΔΙΠ ξεκίνησε να εφαρμόζει το σχεδιασμό της νέας διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας βάσει του Ν.4009/2011
  • η Αρχή περάτωσε(από το 2008) την υλοποίηση των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης 397 τμημάτων των ελληνικών ΑΕΙ, και συντόνισε την έλευση άνω των 1580 εξωτερικών εμπειρογνωμόνων καθηγητών ΑΕΙ του εξωτερικού.
 • εξωτερική αξιολόγηση 36 ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης

 • ΟΠΕΣΠ

  ΟΠΕΣΠ
  η ΑΔΙΠ έθεσε σε λειτουργία το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ), συγκέντρωσε και ανέλυσε ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και προέβη στην ανάπτυξη δεικτών ποιότητας για την Ανώτατη Εκπαίδευση.
 • Ακαδημαϊκή πιστοποίηση

  η ΑΔΙΠ ξεκίνησε τη διαδικασία της ακαδημαϊκής πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας και των Προγραμμάτων Σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ.
 • Ίδρυση ΕΘΑΑΕ

  Ίδρυση ΕΘΑΑΕ
  Ιδρύθηκε με τον ν.4653/2020 η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) η οποία είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή και έχει ως αποστολή της τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.