პროექტის აქტივობები

  • Period: to

    პროექტის აქტივობების შემუშავება

    გონებრივი იერიშის დახმარებით ჩამოვწერ იდეებს და შევარჩევთ სასურველს.
  • კვლევა ჩვენი სოფლის შესახებ

    მოიძიონ ინფორმაცია და წარმოადგინონ ელექტრონული წიგნის ფორმით