Χρονογραμμή ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

 • Period: to

  Εκπαιδευτική τεχνολογία & διδακτικές μηχανές

 • Ορισμοί

  Ορισμοί
  Εκπαιδευτική τεχνολογία είναι η ορθολογική χρήση µίας ή περισσοτέρων τεχνολογιών µε σκοπό την απόκτηση ενός εκπαιδευτικού αποτελέσµατος.
  Οι διδακτικές µηχανές υπήρξαν η πρώτη εφαρµογή της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.Η πληροφορία παρουσιάζεται µε σειριακό τρόπο και µικρά βήµατα καθένα από τα οποία απαιτεί µία απάντηση από το µαθητή.
 • Period: to

  Η Πληροφορική ως αυτόνoμo γνωστικό αντικείμενο

 • Επίσημη εισαγωγή στην Εκπαίδευση

  Επίσημη εισαγωγή στην Εκπαίδευση
  Η έναρξη της διδασκαλίας µαθηµάτων Πληροφορικής σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης και η αξιοποίηση των ΤΠΕ ως εργαλείου στήριξης της µαθησιακής διαδικασίας σε όλα τα γνωστικά
  αντικείµενα.
 • Period: to

  Η Πληροφορική ως μέσο και ως αντικείμενο εκπαίδευσης

 • Χρήσεις εντός κι εκτός Εκπαίδευσης

  Χρήσεις εντός κι εκτός Εκπαίδευσης
  Η πληροφορική χρησιμεύει ως μέσο ή "εργαλείο" διασκέδασης, αναζήτησης πληροφοριών,ανάπτυξης δραστηριοτήτων ακόμη και αυτοδιδασκαλίας. Ο υπολογιστής στην Εκπαίδευση λειτουργεί ως εργαλείο με το οποίο οι μαθητές συνεργάζονται, δομούν
  τη γνώση και δεν αντλούν απλά πληροφορίες από αυτό. Με αυτόν τον τρόπο οι υπολογιστές λειτουργούν ως γνωστικά εργαλεία και οι μαθητές ως δημιουργοί υλοποιώντας και οργανώνοντας τη γνώση.
 • Period: to

  Οι ΤΠΕ ως μέσο διδασκαλίας και μάθησης

 • Σύγχρονη εποχή

  Σύγχρονη εποχή
  Η σύγχρονη χρήση των ΤΠΕ υποδηλώνει την ανάπτυξη και χρήση µαθησιακών δραστηριοτήτων που αξιοποιούν την παροχή πολλαπλών αναπαραστάσεων της πραγµατικότητας, αποφεύγοντας την υπεραπλούστευση, αλλά αναπαριστώντας την πολυπλοκότητα του φυσικού κόσµου,την εστίαση στην οικοδόµηση και όχι στην αναπαραγωγή της γνώσης, τη δηµιουργία αυθεντικών µαθησιακών δραστηριοτήτων, την καλλιέργεια του αναστοχασµού και της συνεργατικής µάθησης. Δείτε εδώ