μεσαίωνας

Timeline created by ttsimpouri
In Music
  • 476

    κατάλυση του Δυτικού Ρωμαϊκού Κράτους

    Η εκθρόνιση του τελευταίου Αυτοκράτορα της Δύσης, του Ρωμύλου Αυγουστύλου, το 476 παραδοσιακά σηματοδοτεί το τέλος της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και την αρχή του Μεσαίωνα
  • 554

    οστρογοτθικό βασίλειο

    Συνδέθηκε άμεσα με τον ηγέτη του, τον Θευδέριχο Α΄. Μετά το θάνατο του οι ισορροπίες ανατράπηκαν και ο Ιουστινιανός κατέκτησε το Οστρογοτθικό Βασίλειο (535-554)