დავალებისთვისა

 • Period: to

  წიგნის მეგობარი

  მკითხველთა კლუბი (3-4 და 1-2 კლასები)
 • მეორე შეხვედრა

  მეორე შეხვედრა
  ჯიპრაიდის წიგნების წაკითხვა და აზრობრივ სქემებზე მუშაობა
 • პირველი შეხვედრა

  წესდების შექმნა და მოსწავლეების გაწევრიანება კლუბში
 • მესამე სეხვადრა

  მესამე სეხვადრა
  სამუშაო ფურცლებზე მუშაობა და ჩენი სკოლის საიტიდან ჩამოტვირთული საკიტხავების დამუშავება