ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ

Timeline created by tzafleri
In History
  • 3,000 BCE

    ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

    ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
  • 2,000 BCE

    ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

    Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΥΝΗΓΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ