Εξέλιξη Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Timeline created by konsmomt
 • 3000 BCE

  Άβακας

  Άβακας
 • Αριθμομηχανή

  Αριθμομηχανή
  Εφευρέθηκε από τον Blaise Pascal. Η πρώτη αυτή Αριθμομηχανή ονομάστηκε "Pascaline" .
 • Σχολικά βιβλία και Μαυροπίνακες

 • Εκπαιδευτικές Ταινίες

 • Μέσα και Οπτικοακουστικές Επικοινωνίες

 • Το πρώτο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα τηλεόρασης βγαίνει στο Πανεπιστήμιο της Iowa.

 • Συστήματα διδασκαλίας και διδακτικός σχεδιασμός

 • Period: to

  Εποχή προ-μικροϋπολογιστών

 • Συστήματα Η/Υ

  Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση έγινε γνωστή ως Εκπαιδευτική Τεχνολογία
 • Θρανίο του μέλλοντος

  Εκπαιδευτικοί Τεχνολόγοι προβλέπουν το θρανίο του μέλλοντος.
 • Elliott 903 launches

  Elliott 903 launches
 • Period: to

  Συστηματική χρήση Elliott 903

 • Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

  Η Εκπαιδευτική Τεχνολογία ορίζεται ως κλάδος της Παιδαγωγικής Επιστήμης που εφαρμόζει γνώσεις, συστήματα και τεχνικές για την βελτίωση της μάθησης.
 • Μικροϋπολογιστές

  Τέλη δεκαετίας 1970
 • Νέος ορισμός Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας από τον Κεσίσογλου

  Ορισμός: Συνδυάζει ποικιλία εποπτικών μέσων και αξιόλογο διδακτικό υλικό με την ανθρώπινη διάνοια για εξυπηρέτηση τηε μάθησης.
 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία θεωρείται η Επαγγελματική Κατάρτιση.

 • Συστήματα Μικροϋπολογιστών

 • Paul Saettler

  "Educational Technology can be traced back to the time when tribal priests systemized bodies of knowledge, and early cultures invented pictographs or sign writing to record and transmit information.
 • Διαδίκτυο

 • M.D. Roblyer

  Ορισμός Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας: " A combination of the processes and tools involved in addressing educational needs and problems, with an emphasis on applying the most current tools: Computers and their related technologies."
 • Κινητές Τεχνολογίες