Εικονομαχία

Timeline created by siskouele
In History
 • 726

  Εικονολάτρες - Εικονόφιλοι

  Εικονολάτρες - Εικονόφιλοι
  Κατά τον 8ο και 9ο αι. στο Bυζάντιο, αντιτάχθηκαν στις απόψεις και στην πολιτική των εικονομάχων.
  Επιχειρήματα εικονολατρών:
  1.Εφόσον ο Θεός εμφανίστηκε με σάρκα κι έζησε ανάμεσα στους ανθρώπους μπορούμε να ζωγραφίζουμε την εικόνα του
  2. Οι εικόνες προσκυνούνται τιμητικά και η τιμή αναφέρεται στο εικονιζόμενο πρόσωπο δηλαδή το πρωτότυπο
  3.Παιδαγωγική αξία των εικόνων
  Πηγές:
  http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-8351
 • 726

  Εικονομάχοι - Εικονοκλάστες

  Εικονομάχοι - Εικονοκλάστες
  Κατά τον 8ο και 9ο αι. στο Bυζάντιο καταδίκαζαν τη χρήση και τη λατρεία των ιερών εικόνων ως ειδωλολατρική παρέκκλιση από τον Χριστιανισμό και επιχείρησαν να επιβάλουν την κατάργησή τους.
  Επιχειρήματα:
  1.Ο Χριστός ως Θεός δεν ζωγραφίζεται
  2.Οι εικόνες αναπληρώνουν τα είδωλα, άρα όσοι τις προσκυνούν είναι Ειδωλολάτρες
  3.Καμία ιερή κληρονομιά δεν προβλέπει το σεβασμό και την προσκύνηση ανθρώπινων κατασκευασμάτων
  Πηγές:
  http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B122/799/5189,23813
 • 726

  Έναρξη Α' περιόδου της Εικονομαχίας

  Έναρξη Α' περιόδου της Εικονομαχίας
  Ο αυτοκράτορας Λέων Γ' Ίσαυρος διατάσσει την αποκαθήλωση της εικόνας του Χριστού από τη Χαλκή Πύλη της Κωνσταντινούπολης. Την ίδια χρονιά, ένας μεγάλος σεισμός στη Θήρα ερμηνεύεται από τον αυτοκράτορα ως ένδειξη θείας οργής εναντίον της εικονολατρίας.
 • 730

  Διάταγμα του Λέοντος Γ' κατά της λατρείας των εικόνων

  Διάταγμα του Λέοντος Γ' κατά της λατρείας των εικόνων
  Ο Αυτοκράτορας Λέων ο Γ΄ με διάταγμά του ορίζει την καταστροφή των εικόνων και την δίωξη των εικονόφιλων.
 • 740

  Ιωάννης Δαμασκηνός: υπερασπιστής των εικόνων

  Ιωάννης Δαμασκηνός: υπερασπιστής των εικόνων
  Υπερασπιστής της Ορθοδοξίας αναδεικνύεται ο ο Σύρος μοναχός και ιερέας Ι.Δαμασκηνός με τους λόγους του "Υπέρ των Αγίων Εικόνων".
  Τροπάριο Ι. Δαμασκηνού http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C117/510/3330,13433/extras/html/kef3_en19_I_Damaskinos_popup.htm
 • 741

  Κωνσταντίνος Ε΄

  Κωνσταντίνος Ε΄
  Γιος του Λέοντα Γ΄ Ίσαυρου. Συνεχίζει την εικονομαχική πολιτική του πατέρα του, την οποία και νομιμοποιεί με τη Σύνοδο της Ιέρειας το 754 μ.Χ. Έκλεισε τα μοναστήρια και καταδίωξε τους μοναχούς που υποστήριζαν τη λατρεία των εικόνων. Ιερείς, μοναχοί, απλοί πιστοί κακοποιήθηκαν, εξορίστηκαν και πολλοί εκτελέστηκαν.
 • 754

  Σύνοδος της Ιέρειας

  Σύνοδος της Ιέρειας
  Στη σύνοδο συμμετέχουν 348 επίσκοποι οι οποίοι καταδικάζουν τη λατρεία των εικόνων.Οι εικόνες αφαιρέθηκαν από τους ναούς ή καταστράφηκαν, τα άμφια και τα σκεύη με παραστάσεις κατασχέθηκαν και οι ηγέτες των εικονόφιλων διώχθηκαν. Πολλοί μοναχοί τυφλώθηκαν ή εξορίστηκαν, ενώ τα ιερά σκεύη των μοναστηριών, όπως και όλα όσα ανήκαν σε αυτά, πουλήθηκαν και τα χρήματα συγκεντρώθηκαν στα αυτοκρατορικά ταμεία.
 • 780

  Ειρήνη η Αθηναία

  Ειρήνη η Αθηναία
  Η Ειρήνη η Αθηναία που ανέλαβε την εξουσία ως επίτροπος του γιου της Κωνσταντίνου Στ’, συγκάλεσε στη Νίκαια το 787 την Ζ’ Οικουμενική Σύνοδο και αναστήλωσε τις εικόνες, δίνοντας τέλος στην πρώτη φάση της Εικονομαχίας.
 • 787

  Τέλος Α' περιόδου Εικονομαχίας - Ζ' Οικουμενική Σύνοδος

  Τέλος Α' περιόδου Εικονομαχίας - Ζ' Οικουμενική Σύνοδος
  Η πρώτη φάση της εικονομαχίας λήγει, όταν ήταν αυτοκράτειρα η Ειρήνη η Αθηναία, με την Ζ' Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βιθυνίας, η οποία ακυρώνει όλες τις αποφάσεις της Συνόδου στην Ιέρεια και αναστηλώνει τις εικόνες.
  Απόφαση:
  -Καταδικάζει την εικονομαχία ως αίρεση και δέχεται την απόδοση τιμής στις εικόνες, τις οποίες και αναστηλώνει.
  -Οι εικόνες προσκυνούνται τιμητικά και η τιμή αναφέρεται στο εικονιζόμενο πρόσωπο - πρωτότυπο.
 • 815

  Έναρξη Β΄ περιόδου της Εικονομαχίας

  Έναρξη Β΄ περιόδου της Εικονομαχίας
  Η β' φάση (815-843) της εικονομαχίας αρχίζει με τον αυτοκράτορα Λέοντα Ε' τον Αρμένιο, ο οποίος με Σύνοδο επαναφέρει τις αποφάσεις της συνόδου της Ιέρειας.
 • Mar 25, 815

  Θεόδωρος Στουδίτης

  Θεόδωρος Στουδίτης
  Ο Θεόδωρος Στουδίτης αναδεικνύεται ηγέτης των ορθοδόξων στη δεύτερη περίοδο της εικονομαχίας. Ηγούμενος της μονής του Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη και αγωνιστής της Ορθοδοξίας, ο οποίος φυλακίζεται και εξορίζεται. Στις 25 Μαρτίου του 815 μ.Χ. μετά τη Θεία Λειτουργία, τέλεσε με τους μοναχούς του μία μεγάλη λιτανεία των εικόνων στην Κωνσταντινούπολη, που πήρε τη μορφή διαδηλώσεως του ορθοδόξου λαού κατά των αιρετικών εικονομάχων.
  Απολυτίκιο
  http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6259
 • 829

  Αυτοκράτορας Θεόφιλος

  Αυτοκράτορας Θεόφιλος
  Ο αυτοκράτορας Θεόφιλος ακολουθεί την ίδια σκληρή εικονομαχική πολιτική. Είναι ο τελευταίος εικονομάχος αυτοκράτορας.
 • 842

  Αυτοκράτειρα Θεοδώρα

  Αυτοκράτειρα Θεοδώρα
  Η Θεοδώρα ήταν αυτοκράτειρα του Βυζαντίου, σύζυγος του Θεόφιλου. Μετά τον θάνατο του εικονομάχου συζύγου της συγκαλεί Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη (843) η οποία αναστήλωσε τις εικόνες και επέφερε οριστικό τέλος στην Εικονομαχία.
 • 843

  Τέλος Β΄ Περιόδου της Εικονομαχίας

  Τέλος Β΄ Περιόδου της Εικονομαχίας
  Μετά το θάνατό του αυτοκράτορα Θεόφιλου, η γυναίκα του Θεοδώρα συγκαλεί Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη (843) με την οποία έληξε οριστικά η εικονομαχία.
  Απόφαση:
  -Επανέφερε σε ισχύ τις αποφάσεις της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου.
  -Καθιερώθηκε η Κυριακή της Ορθοδοξίας ως επίσημη εορτή για την αναστήλωση των εικόνων.
 • Period:
  726
  to
  787

  Α΄ Περίοδος Εικονομαχίας

  Η Εικονομαχία είναι η εκκλησιαστική και πολιτική διαμάχη που προκλήθηκε από την απόπειρα ορισμένων βυζαντινών αυτοκρατόρων (κατά τον 8ο και 9ο αι.) να καταργήσουν τη χρήση και τη λατρεία των θρησκευτικών εικόνων, ως εκδήλωση μη σύμφωνη προς το πνεύμα και τη διδασκαλία του Xριστιανισμού.
  εικόνα: Ζωγραφική απεικόνιση του Θεού ή αγίων προσώπων,
  είδωλο: Ομοίωμα θεότητας, ψεύτικος θεός.
 • Period:
  815
  to
  843

  Β' Περίοδος Εικονομαχίας