ยุคเครื่องจักรกล ( Mechanical)

Timeline created by areemeena
 • นาฬิกาคำนวณ (Calculating Clock)

  นาฬิกาคำนวณ (Calculating Clock)
  วิลเฮลม ชิคการ์ด แห่งมหาวิทยาลัยเทอร์บิงแจน ประเทศเยอรมันนี ได้สร้างนาฬิกาคำนวณ (Calculating Clock) ขึ้นโดยใช้แนวคิดของเนเปียร์มาประยุกต์ใช้วิธีการทำงานของเครื่องอาศัยตัว เลขต่างๆ บรรจุบนทรงกระบอกจำนวน 6 ชุด แล้วใช้ฟันเฟืองเป็นเครื่องหมุนทดเวลา คูณเลข ซึ่งถือได้ว่าเขาเป็นผู้ที่ประดิษฐ์ เครื่องกลไกสำหรับคำนวณได้เป็น คนแรก
 • เครื่องคำนวณของปาสคาล ( Pascaline Calculator)

  เครื่องคำนวณของปาสคาล ( Pascaline Calculator)
  เบลส์ ปาสคาล นักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศษ ได้สร้างเครื่องมือช่วยบวกเลข เรียกว่าเครื่องคำนวณของปาสคาล (Pascalene Calculator) ขึ้นโดยมีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม หลักการคำนวณอาศัยการหมุน ของฟันเฟืองหนึ่งอันหากถูกหมุนครบ 1 รอบ ฟันเฟืองอีกอันหนึ่งทางด้านซ้ายจะถูกหมุนไปด้วยใน เศษ 1 ส่วน 10 รอบ เช่นเดียวกันกันกับการทดเลข สำหรับผลการคำนวณจะดูได้ที่ช่องด้าน บน เครื่องมือนี้จะสามารถใช้ได้ดีในการคำนวณ บวก และ ลบเท่านั้น ส่วน การคูณและหารยังไม่ดีเท่าไรนัก
 • เครื่องคำนวณของไลบ์นิช ( Leibniz Wheel)

  เครื่องคำนวณของไลบ์นิช ( Leibniz Wheel)
  กอตต์ฟรีด วิลเฮล์ม ไลบ์นิซ ( Gottfried Wilhelm Leibniz) นักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมันได้ทำการปรับปรุงเครื่องคำนวณของปาสคาลให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิม โดยมีการปรับฟันเฟืองเสียใหม่ให้มีความสามารถคูณและหารได้ด้วยโดยตรง (แต่เดิมทำได้เฉพาะการบวกและลบเท่านั้น) เครื่องชนิดนี้เรียกว่า เครื่องคำนวณของไลบ์นิซ (Leibniz Wheel หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Stepped Reckoner)
 • เครื่องทอผ้าของแจคการ์ด ( Jacquard’s loom)

  เครื่องทอผ้าของแจคการ์ด ( Jacquard’s loom)
  นักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศสชื่อโจเซฟ มารี แจคการ์ด ( Joseph Marie Jacquard) ได้พยายามพัฒนาเครื่องทอผ้าให้สามารถควบคุมลวดลายหรือแบบต่าง ๆ ที่ต้องการได้เองอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ที่ไม่มีความชำนวญในการทอผ้า (มือใหม่) สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย เครื่องชนิดนี้เรียกว่า เครื่องทอผ้าของแจคการ์ด (Jacquard’s loom) โดยเพียงแต่นำเอาตัวบัตรเจาะรูที่เป็นแม่แบบของลวดลายผ้าที่ใส่เข้าไปในตัวเครื่องนี้ การทอหรือยกลายตามแม่แบบชุดคำสั่ง (รูที่เจาะไว้บนบัตร) ก็จะทำได้เองโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นแนวความคิดที่ก่อให้เกิดการสร้าง
 • เครื่อง Difference Engine

  เครื่อง Difference Engine
  ชาร์ลส แบบเบจ ( Charles Babbge) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ( University of Cambridge) เป็นบุคคลที่ได้พยายามเสนอแนวคิดให้เครื่องจักรกลสามารถทำงานได้ตามคำสั่งและเกิดผลลัพธ์ข้อผิดพลาดน้อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการคำนวณในงานที่ซับซ้อนมาก ๆ ซึ่งเมื่อคำนวณผลลัพธ์ผิดพลาดก็อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างมากได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความน่าเบื่อหน่ายในการทำงานด้วย เพราะต้องกลับมานั่งคำนวณหาค่าผลลัพธ์นั้นใหม่อีกรอบ
 • เครื่อง Analytical Engine

  เครื่อง Analytical Engine
  แบบเบจได้พยายามเสนอการสร้างเครื่องจักรกลชนิดใหม่เรียกว่า Analytical Engine เพื่อต้องการให้คำนวณได้กับงานแทบทุกชนิดและต้องทำงานตามคำสั่งได้ (programmable) โดยอาศัยแนวคิดของแจคการ์ดที่เอาบัตรเจาะรูมาช่วยควบคุมลวดลายการทอผ้าให้ได้ตามแบบ ที่ต้องการนั่นเอง แบบร่างของเครื่อง Analytical Engine ที่เขานำเสนอนี้จะอาศัยองค์ประกอบในการทำงานแบ่งออกเป็นส่วน ๆ