คอมพิวเตอร์ ยุคก่อนเครื่องจักรกล ( Premechanical)

Timeline created by areemeena
 • Jan 31, 1200

  ลูกคิด ( Abacus)

  ลูกคิด ( Abacus)
  ในปี ค.ศ.1200 ประเทศจีนมีการคิดค้นเครื่องมือช่วยนับเพื่อให้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น เรียกว่า ลูกคิด ( abacus) ซึ่งชาวจีนเรียกอุปกรณ์ชนิดนี้ว่า “suan-pan” ต่อมาได้มีการนำเอาลูกคิดนี้ไปใช้ในเชิงการค้ามากยิ่งขึ้นและแพร่หลายไปยังหลาย ๆ ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น รัสเซีย และยุโรปในเวลาต่อมา
  ลูกคิดที่ประดิษฐ์ขึ้นมาในแต่ละที่ก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่โดยหลักการแล้วก็คือ เครื่องมือเพื่อเอาไว้สำหรับช่วยให้การนับทำได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ลูกคิดถือว่าเป็นเครื่องมือช่วยในการนับของมนุษย์ที่มายาวนานและยังนิยมใช้กั
 • แท่งคำนวณของเนเปียร์ ( Napier’s bone)

  แท่งคำนวณของเนเปียร์ ( Napier’s bone)
  แท่งคำนวณของเนเปียร์ ( Napier’s bone) ประมาณปี ค.ศ.1612 นักคณิตศาสตร์ชาวสก็อตชื่อ จอห์น เนเปีย ( John Napier) ได้สร้างอุปกรณ์คำนวณเรียกว่า แท่งคำนวณของเนเปียร์ (Napier’s bone) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ปรกอบด้วยแท่งไม้ตีเส้นเป็นตารางคำนวณหลาย ๆ แท่งเอาไว้ใช้สำหรับคำนวณ แต่ละแท่งจะมีตัวเลขเขียนกำกับไว้ เมื่อต้องการผลลัพธ์ก็จะหยิบแท่งที่ใช้ระบุตัวเลขแต่ละหลักมาอ่านกับแท่นดรรชนี (Index) ที่มีตัวเลข 0-9 ก็จะได้คำตอบ
 • ไม้บรรทัดคำนวณ ( Slide Rule)

  ไม้บรรทัดคำนวณ ( Slide Rule)
  จอห์น วิลเลี่ยม ออดเทรด ได้นำเอาหลักการของเนเปียร์มาพัฒนาเครื่องมือที่เรียกว่า ไม้บรรทัดคำนวณ (Slide Ruler) ขึ้นโดยนำเอาค่าต่างๆ มาเขียนไว้บนแท่งไม้ 2 อัน เมื่อใดที่นำมาเลื่อนต่อกันก็จะสามารถหาผลลัพธ์ ต่าง ๆ ที่ต้องการได้ตัวเลขหรือค่าที่เอามาเขียนนั้นจะกำหนดเป็นอัตราส่วน ระยะทาง (Log scale) ซึ่งสามารถวัดหรือหาค่าได้โดยง่ายนับได้ว่าไม้บรรทัดคำนวณของออสเทรด นี้เป็นต้นแบบของการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบอนาล็อกที่อาศัยหลักการวัด ซึ่งนิยมใช้กันในเวลาต่อมา ไม้บรรทัดคำนวณยังมีให้เห็นและใช้กันอยู่ใน
 • แผ่นหินอ่อนซาลามิส ( Salamis Tablet)

  แผ่นหินอ่อนซาลามิส ( Salamis Tablet)
  แผ่นหินอ่อนซาลามิส ( Salamis tablet) เครื่องมือช่วยนับของมนุษย์ในยุคแรก ๆ เครื่องมือชนิดนี้เรียกว่า แผ่นหินอ่อนซาลามิส ( Salamis tablet) เป็นแผ่นหินที่เอามาช่วยนับ (Counting board) ของมนุษย์ในยุคนั้น โดยสร้างขึ้นมาจากหินอ่อนที่มีขนาดความยาวมากถึง 149 เซนติเมตร กว้างประมาณ 75 เซนติเมตรและหนาถึง 4.5 เซนติเมตร ตัวแผ่นหินจะมีกลุ่มเส้นบรรทัดวางเรียงกันเป็นกลุ่ม ๆ แต่ละกลุ่มก็จะมีเส้นบรรทัดลากตั้งฉากแบ่งออกไป กลุ่มของสัญลักษณ์ตัวเลขจะมีเขียนอยู่ตรงกลางส่วนของขอบแผ่นหินรอบ ๆ ทั้งด้านซ้าย ขวาและล